O Nas

Historia

Z kart historii rozwoju gospodarki ściekowej na terenie Gmin Stegna i Sztutowo w datach

1983

W dniu 27 maja 1983r odbyło się pierwsze założycielskie Walne Zebranie Członków Spółki Wodnej „Mierzeja” w Stegnie. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorstw i instytucji posiadających ośrodki wczasowe na terenie Gmin Stegna i Sztutowo. Spółka postawiła sobie za cel budowę i eksploatację oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją obejmującą swoim zasięgiem teren obu gmin.

1987

W dniu 21 listopada 1987r zakończono budowę i przekazano w użytkowanie oczyszczalnię mechaniczno biologiczną w Stegnie. Moc przerobowa oczyszczalni wynosi 6 tys. m3/dobę ścieków. Nieczystości na oczyszczalnię dostarczane były samochodami asenizacyjnymi z terenu Gmin Stegna i Sztutowo.

1992

Pierwsze uruchomienie kanalizacji łączącej oczyszczalnię następuje w miejscowości Stegnie w dniu 28 sierpnia 1992r. System kanalizacyjny składał się z 3 przepompowni ścieków i 12 km sieci sanitarnej. Ścieki systemowo popłynęły z 30 ośrodków wypoczynkowych i kilku zabudowań mieszkalnych.

1993

Skanalizowano i połączono z oczyszczalnią miejscowość Sztutowo.

1994

Skanalizowano i połączono z oczyszczalnią miejscowość Kąty Rybackie.

1997

Skanalizowano i połączono z oczyszczalnią miejscowość Jantar.

2000

Spółka Wodna „Mierzeja” w dniu 15 grudnia 2000r zostaje postawiona w stan likwidacji. Działalność w zakresie gospodarki ściekowej przejmuje od Spółki Związek Komunalny „Mierzeja” w Stegnie. Z dniem 01 lipca 2000r Związek do obsługi oczyszczalni ścieków i kanalizacji powołuje Zakład Komunalny „Mierzeja”.

2001

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Stegnie. Dokonano kompleksową wymianę urządzeń na bardziej sprawne pod względem technicznym. Wybudowano stanowisko odwodnienia i higienizacji osadów ściekowych, przepompownię osadu, osadniki wtórne szt. 2 i przepompownię recyrkulacji. Zmodernizowano pod względem budowlanym część mechaniczną i reaktor biologiczny obiektu. W tym samym zadaniu inwestycyjnym skanalizowano i połączono z oczyszczalnią miejscowości Mikoszewo i Junoszyno.

2004

I etap skanalizowano i połączono z oczyszczalnią miejscowości Przemysław, Drewnica, Żuławki, Łaszka, Grochowo III, Płonina.

2006

Optymalizacja oczyszczalni ścieków w Stegnie polegająca na dostosowaniu obiektu z uwagi na nieregularne dostawy ścieków pomiędzy okresem letnim i pozostałym okresem roku.

2008

W dniu 02 stycznia 2008r Związek Komunalny „Mierzeja” w Stegnie jako jednoosobowy wspólnik zawiązuje Aktem Założycielskim Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która rozpoczyna działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 9 grudnia 2008r. wszystkie udziały w Spółce Związek Komunalny „Mierzeja” przekazuje Gminom Stegna i Sztutowo.

2009

Z dniem 31 marzec 2009r. zaprzestaje działalność Związek Komunalny „Mierzeja” w Stegnie.

2011 – 2013

Przygotowanie inwestycji – opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę dla zadań:

 • „Modernizacji istniejącej przepompowni ścieków wraz z budową odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznych ul. Morska w Stegnie”,
 • „Budowa przepompowni ścieków wraz z budową odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznych Ogrodowa w Stegnie”,
 • „Modernizacja istniejącej przepompowni próżniowo – tłocznej PS3a ul. Lipowa w Stegnie”,
 • „Budowa przepompowni ścieków wraz z odcinkami kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznych w Jantarze i Jantar Leśniczówka”,
 • „Modernizacja istniejących przepompowni ścieków próżniowo – tłocznych w Jantarze i Mikoszewie”,
 • „Budowa kolektora tłocznego w Jantarze (bajpasu)”.

2014 2015

Podpisanie 31.03. 2014r. umowy z WFOŚ i GW w Gdańsku na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 (forma dotacji bezzwrotnej) na zadania inwestycyjne przygotowane w latach 2011 – 2013. Łączna wartość inwestycji 16 235 tys. zł. Dofinansowanie 10 888 tys. zł.

Podpisanie 20.05.2014r.  umowy z Gminą Stegna na obsługę sieci kanalizacyjnej Mikoszewo, Przemysław, Drewnica, Żuławki, Żuławki Książęce.

Podpisanie 21.05.2014r.  umowy z Gminą Stegna na obsługę sieci kanalizacyjnej Stegna, Popowo, Tujsk, Nowotna.

Podpisanie 01.07.2014r.  umowy z Gminą Stegna na obsługę oczyszczalni ścieków „Biocler” wraz z siecią kanalizacyjną we wsi Chełmek.

Podpisanie 14.09.2014r.  umowy z Gminą Sztutowo na obsługę rozbudowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sztutowo.

Podpisanie 18.06.2014r. umowy z „Hydro Budową” Gdańsk jako Generalnym wykonawcą zadania inwestycyjnego w formie projektuj – buduj „Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Stegnie”. W dniu 21.07.2015r. z uwagi na ogłoszenie upadłości przez „Hydro Budowę” Gdańsk podpisano umowę na kontynuację tych robót z Konsorcjum liderowanym przez „Biogradex – Holding” Elbląg. Pozostałymi członkami konsorcjum byli „Dak-Bud” Starogard Gdański i „Dak – Bud” Pelplin. Firmą nadzorującą budowę było „Safege” Francja oddz. Warszawa.

Podpisanie 08.01.2015r.  umowy z Gminą Stegna na obsługę sieci kanalizacyjnej wraz z pompownią we wsi Stegienka.

Podpisanie 11.03.2015r umowy z „Skanska” Warszawa oddz. Gdańsk na „Budowę przepompowni ścieków wraz z budową odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznych ul. Ogrodowa w Stegnie”.

Podpisanie 12.03.2015r umowy z „Hydrobud” Elbląg na wykonawstwo „Modernizacji istniejącej przepompowni ścieków wraz z budową odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznych ul. Morska w Stegnie”, „Budowa przepompowni ścieków wraz z odcinkami kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznych w Jantarze i Jantar Leśniczówka”,

„Modernizacja istniejących przepompowni ścieków próżniowo – tłocznych w Jantarze i Mikoszewie”, „Budowa kolektora tłocznego w Jantarze (bajpasu)”.

Podpisanie 21.07.2015r umowę z „Dak-Bud” Starogard Gdański na „Modernizacja istniejącej przepompowni próżniowo – tłocznej PS3a ul. Lipowa w Stegnie”.

2016

Do 27.04.2016r. nastąpiło rozliczenie z WFOŚIGW w Gdańsku z dotacji uzyskanej w latach 2014 – 2015 na „Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Stegnie” i pozostałe zadania inwestycyjne.

Dokonanie odbiorów końcowych i przekazano w użytkowanie inwestycji:

 • „Modernizacji istniejącej przepompowni ścieków wraz z budową odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznych ul. Morska w Stegnie”,
 • „Budowa przepompowni ścieków wraz z budową odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznych ul. Ogrodowa w Stegnie”,
 • „Modernizacja istniejącej przepompowni próżniowo – tłocznej PS3a ul. Lipowa w Stegnie”,
 • „Budowa przepompowni ścieków wraz z odcinkami kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznych w Jantarze i Jantar Leśniczówka”,
 • „Modernizacja istniejących przepompowni ścieków próżniowo – tłocznych w Jantarze i Mikoszewie”,
 • „Budowa kolektora tłocznego w Jantarze (bajpasu)”.

Skanalizowanie poprzez Budowę sieci grawitacyjno – tłocznej i przepompowni tłocznej ścieków w miejscowości Jantar rejon „Młyn”.

2017

Budowa i oddanie do użytku sieci kanalizacyjnej:

 • Stegna etap I ul. Powstańców Warszawy kolektor grawitacyjny,
 • Mikoszewo eta I rejon szkoły kolektor grawitacyjno – tłoczny wraz z przepompownią tłoczną.

2018 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach:

 • Drewnica – przystań kanalizacja grawitacyjna,
 • Mikoszewo ul. Polna – kanalizacja grawitacyjna,
 • Kąty Rybackie ul. Bursztynowa – kanalizacja grawitacyjna.

Budowa zadaszeni laguny na oczyszczalni ścieków w Stegnie etap I.

2019

Budowa zadaszeni laguny na oczyszczalni ścieków w Stegnie etap II.

Montaż kraty mechanicznej drugi ciąg oczyszczalni ścieków.

Zakup samochodu specjalistycznego do udrażniania sieci kanalizacyjnej w wersji dostawczej WUKO w celu poruszania się we wąskich uliczkach.

Budowa kanalizacji w ul. Ogrodowej Stegna etap I sieć grawitacyjna.

Opracowanie projektu technicznego i uzyskanie pozwolenia na budowę kanalizacji w miejscowości Jantar południe.

2020

Ograniczenia spowodowane wystąpieniem pandemii COVID – 19.

Przygotowanie inwestycji „Budowy kanalizacji sanitarnej Tujsk etap I i II”.

Przygotowanie inwestycji „Budowy kanalizacji sanitarnej Jantar – Południe”.

Działalność

Przedmiotem działalności Spółki wg PKD jest

 1. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – (PKD 37.00.Z)
 2. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – (PKD 38.11.Z)
 3. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – (PKD 39.00.Z)
 4. Pozostałe sprzątanie – (PKD 81.29.Z)
 5. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczej – (PKD 42.21.Z)
 6. Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – (PKD 43.22.Z)
 7. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – (PKD 43.11.Z)
 8. Przygotowanie terenu pod budowę – (PKD 43.12.Z)
 9. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – (PKD 43.99.Z)
 10. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – (PKD 71.12.Z)
Przewiń do góry Skip to content