Warunki zainstalowania dodatkowego wodomierza dla ustalenia ilości bezpowrotnie zużytej wody (podlewanie)​

 • Uwzględnienie ilości bezpowrotnie zużytej wody w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków może zostać dokonane na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej lub nieruchomości  już przyłączonych w następujących przypadkach:
  1. gdy dostawca wykorzystuje wodę na terenie swojej nieruchomości dla celów ogrodniczych, rolniczych lub napełniania basenu,
  2. zużycia wody do celów produkcyjnych i technologicznych jako surowca nietworzącego ścieki,
  3. gdy na terenie Odbiorcy znajdują się trwałe i zagospodarowane obiekty wymagające do ich użytkowania bezpowrotnego zużycia wody.
 • Wniosek, o który mowa w pkt 1 zostanie uwzględniony  jeżeli:
  1. pobór wody do bezpowrotnego zużycia odbywać się będzie za pomocą oddzielnej instalacji wodociągowej i zostanie udokumentowane w dokumentacji technicznej (szkic), że zużyta woda nie trafi do kanalizacji,
  2. oddzielna instalacja wodociągowa do poboru wody przeznaczonej do bezpowrotnego zużycia zostanie wykona w sposób trwały, zgodnie z zasadami projektowania instalacji wodociągowej.
 • Wodomierz dla pomiaru ilości bezpowrotnie zużytej wody musi być zainstalowany jako dodatkowy wodomierz na instalacji wodociągowej.
 • Parametry techniczne, miejsce i sposób zainstalowania wodomierza dodatkowego muszą zostać uzgodnione ze Spółką oraz wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w sprawie odliczenia ilości bezpowrotnie zużytej wody w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, Spółka wydaje informację techniczną.
 • W celu uzyskania warunków przyłączenia nieruchomości do sieci i zastosowania dodatkowego wodomierza, osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci opracowuje uproszczoną dokumentację techniczną zainstalowania dodatkowego wodomierza.
 • W  przypadku budynków istniejących, osoba ubiegająca się o montaż dodatkowego wodomierza w celu odliczenia w rozliczeniach za ścieki wody bezpowrotnie zużytej, przed przystąpieniem do montażu wodomierza zobowiązana jest:
  1. zgłosić do Spółki chęć montażu dodatkowego wodomierza,
  2. wspólnie z przedstawicielem Spółki przeprowadzić oględziny istniejącej instalacji wodociągowej w obiekcie zainteresowanego w celu ustalenia  miejsca montażu wodomierza,
  3. dostarczeniu uproszczonej dokumentacji zgodnie z pkt. 2 i 3.
  4. zgłoszenie do odbioru zainstalowanego wodomierza.
 • Po wykonaniu instalacji wodociągowej i zainstalowaniu dodatkowego wodomierza na instalacji wodociągowej, Spółka dokonuje kontroli, w celu stwierdzenia zgodności wykonania z zaopiniowaną dokumentacją techniczną.
 • Dodatkowy wodomierz zainstalowany na instalacji wodociągowej stanowi własność Dostawcy ścieków.
 • Zainstalowanie, eksploatacja, wymiana i legalizacji wodomierzy należy do Dostawcy ścieków.
 • Wykonanie i  koszt przebudowy instalacji wodociągowej dla celów zainstalowania wodomierza dodatkowego odciąża finansowo w całości Dostawcę ścieków.
 • Spółka zakłada plomby na wodomierzach dodatkowych.
 • Odczytów wskazań wodomierza dodatkowego dokonuje Spółka w okresach rozliczeniowych określonych w Umowie.
 • W przypadku niesprawności wodomierza dodatkowego, za okres niesprawności do czasu jego wymiany lub naprawy, nie będzie odliczana ilość bezpowrotnie zużytej wody od ilości odprowadzanych ścieków.
 • Legalizacja lub wymiana dodatkowych wodomierzy dokonywana będzie co 5 lat przez Dostawcę ścieków we własnym zakresie i kosztach.
Przewiń do góry Skip to content