Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Sp. z o. o. informuje, że prowadzi zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tujsk”.​
Przy realizacji tego zadania korzysta z dofinansowania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 3 611 700,00 zł netto. Dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wynosi 1 695 468 zł. W ramach wymienionego zadania inwestycyjnego, Spółka buduje sieć kanalizacyjną wraz z dwiema przepompowniami ścieków w centrum miejscowości Tujsk. Realizacja budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami stworzy warunki przyłączenia do gminnego systemu kanalizacji sanitarnej dla około 40 posesji. Umożliwi jednocześnie likwidację starych nieszczelnych zbiorników na ścieki co bezpośrednio przyczyni się do poprawy jakości wód gruntowych i powierzchniowych.
Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja sp. z o. o. informuje o zrealizowanym zadaniu pn. : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tujsk – etap 1 i etap 2”.

Roboty budowlane związane z zadaniem prowadzone były w okresie od 25.11.2021 r. do 31.08.2022 r. Pozwolenie na użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej uzyskano w kwietniu 2023 r. Ze względu na lokalizacje zadania i wymogi środowiskowe, budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tujsk podzielono na 2 etapy.

Wykonawcą zadania była wyłoniona w przetargu firma „ZUK” Sp. z o. o.  Glincz, ul. Akacjowa 24, 83-330 Żukowo.

Zadanie zrealizowane zostało w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na które Spółka uzyskała dofinansowanie w wysokości ponad 60 % kosztów kwalifikowanych. Wartość robót związanych z realizacją budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tujsk wyniosła 4 345.221 zł brutto. Na wymienioną wyżej wartość robót, składa się uzyskane dofinansowanie z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w wysokości 1 847.562 zł oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 1 695.468 zł.

W wyniku realizacji budowy sieci kanalizacji w miejscowości Tujsk wykonano 1,623 km sieci sanitarnej, 2 przepompownie transportujące ścieki do oczyszczalni. Jednocześnie stworzono warunki do podłączenia do nowo wybudowanej sieci dla 48 budynków mieszkalnych i innych obiektów. W 25 przypadkach wyłączono z eksploatacji 25 szt. zbiorników bezodpływowych. Dzięki zrealizowanemu zadaniu istnieje możliwość dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Tujsku oraz miejscowościach przyległych.

Realizacja zadania pn. : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tujsk – etap 1 i etap 2” poprzez budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej, przyczyniła się do znacznej poprawy warunków sanitarnych mieszkańców miejscowości Tujsk. Zwiększyła jakość oczyszczanych ścieków i zmniejszyła ryzyka związane z zanieczyszczeniem środowiska, szczególnie wód powierzchniowych i gruntowych. Wybudowanie nowej sieci kanalizacyjnej znacząco podniosło atrakcyjność warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miejscowości Tujsk.

Przewiń do góry Skip to content