KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej jako „RODO”), Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Spółka z o.o. , 82-103 Stegna , ul. Gdańska 2 jako administrator danych informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” sp. z o.o. z siedzibą w Stegnie przy ul. Gdańskiej 2, 82-103 STEGNA (dalej również jako: „PK MIERZEJA” lub „Administrator”), tel. 55 247 84 63 ; e-mail: pkmierzeja@vp.pl
 2. W razie jakichkolwiek pytań w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora na adres e-mail: ran@wp.pl
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich korygowania, żądania ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu, żądania ograniczenia przetwarzania oraz żądania ich przeniesienia. Prawo usunięcia danych klienta ograniczone jest obowiązkiem Administratora do przechowywania danych według zasad o rachunkowości.
 4. Klient ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych .
 5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w kilku różnych celach:
  • w celu realizacji umowy na odprowadzanie ścieków ,
  • w celu wykonania usług dodatkowych wynikających z prowadzonej działalności,
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym w szczególności dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa,
  • w celach analitycznych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora dla optymalizacji procesów obsługi klienta, analiz finansowych dotyczących PK MIERZEJA (na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO).
  • w celu wywiązania się z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego tj. wykonania archiwizacji dokumentacji wytworzonej w PK MIERZEJA – do momentu wygaśnięcia obowiązku jej przechowywania
 6. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy na odprowadzanie ścieków lub wykonanie usług dodatkowych . Niepodanie danych powoduje, że realizacja i zawarcie umowy nie będą możliwe.
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonywanie umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy Administratora, np. dochodzenie roszczeń wynikających z umowy).
 8. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą te podmioty, którym PK MIERZEJA ma obowiązek ich przekazywania na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz PK MIERZEJA usługi niezbędne do wykonywania umowy ( usługi prawne , informatyczne , obowiązki informacyjne , podwykonawcy ).
 9. Jako Administrator danych osobowych nie zamierzamy przekazywać danych osobowych Klienta do państwa trzeciego (z poza obszaru UE) ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez PK MIERZEJA w okresie obowiązywania umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz przez okres, jaki wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy. Po upływie obowiązkowych okresów archiwizacji dane zostaną niezwłocznie usunięte lub przekazane właściwemu Archiwum Państwowemu.
Przewiń do góry Skip to content