Oczyszczalnia

Mechaniczno biologiczna oczyszczalnia ścieków w Stegnie oddana została do użytku w roku 1987. Oczyszczalnia jest obiektem przeznaczonym do oczyszczania ścieków z terenu Gmin Stegny i Sztutowa. Zaprojektowana została na przyjęcie ścieków w ilości 6 000 m3/dobę. Z uwagi na turystyczny charakter terenu, a zwłaszcza wpływ miejscowości nadmorskich objętych zlewnią i zasięgiem obsługi asenizacyjnej powoduje dużą zmienność sezonową obciążenia oczyszczalni. Obciążenia w okresie letnim 2 miesięcy lipca, sierpnia osiągają wielkości 4-5 krotnie większe niż w pozostałym okresie roku. W skład obiektu wchodzą:

  • Punkt zlewny ścieków dowożonych
  • Komora krat i piaskownik
  • Reaktor biologiczny - trzy równoległe niezależne ciągi technologiczne z możliwością usuwania związków biogennych
  • Osadniki wtórne
  • Stanowisko odwodnienia i higienizacji osadu
  • Stacja napowietrzania i dyspozytornia obsługi oczyszczalni.

Oczyszczalnia ścieków w Stegnie w roku 2008 oczyściła 460 000 m3 ścieków. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest kanał melioracyjny, a następnie rzeka Wisła Królewiecka, która wpada do Zalewu Wiślanego.

Oczyszczalnia pracuje w oparciu o następujące pozwolenie wodnoprawne dostępne w dziale Do pobrania