Działalność

Przedmiotem działalności Spółki wg PKD jest

  1. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - (PKD 37.00.Z)
  2. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - (PKD 38.11.Z)
  3. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami - (PKD 39.00.Z)
  4. Pozostałe sprzątanie - (PKD 81.29.Z)
  5. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczej - (PKD 42.21.Z)
  6. Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych - (PKD 43.22.Z)
  7. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - (PKD 43.11.Z)
  8. Przygotowanie terenu pod budowę - (PKD 43.12.Z)
  9. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - (PKD 43.99.Z)
  10. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - (PKD 71.12.Z)